Actievoorwaarden SportOn

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle sportactiviteiten die via de website www.sporton.nl zijn te boeken. U sluit een overeenkomst met de Sportclub bij wie u een sportactiviteit boekt.
2. SportOn heeft als doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de georganiseerde sport, zonder dat zij daarvoor een lidmaatschap aan hoeven gaan. De aangeboden sportactiviteiten worden aangeboden door de deelnemende Sportclubs, die u kunt raadplegen via: www.sporton.nl

II. Inschrijving
1. Om deel te nemen aan een sportactiviteit dient u een persoonlijk profiel aan te maken, een zogeheten Sportprofiel, via www.sporton.nl of www.profiel.sport.nl. Pas na de activering van het Sportprofiel kunt u een reservering maken voor een sportactiviteit bij een deelnemende Sportclub.
2. Deelname aan een sportactiviteit is voor iedereen toegankelijk en gaat via online inschrijving op www.sporton.nl. Na de inschrijving voor de sportactiviteit ontvangt u een bevestiging via het opgegeven e-mailadres.
3. Door inschrijving voor een sportactiviteit op www.sporton.nl gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.
4. Bent u jonger dan 16 jaar, dan moet u toestemming van ouders of voogd hebben verkregen voor deelname aan een sportactiviteit. Desgevraagd kunt u een toestemmingsverklaring van de ouders of voogd overleggen.
5. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van een sportactiviteit behouden Sportclubs zich het recht voor om u uit te sluiten van deelname.
6. U kunt uw inschrijving tot 48 uur voorafgaande aan de sportactiviteit annuleren via www.sporton.nl. Na annulering ontvangt u de inschrijfkosten verminderd met de administratiekosten ter hoogte van € 0,99 binnen 14 dagen retour.
7. Sportactiviteiten kunnen te allen tijde, zonder opgaaf van reden tussentijds door de Sportclub worden gewijzigd of geannuleerd. Ingeval van annulering of wijziging door de Sportclub heeft u recht op restitutie van de door u betaalde vergoeding voor deelname aan de Sportactiviteit. Voor restitutie. Restitutie geschiedt naar dezelfde bankrekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Ingeval u restitutie wenst naar aanleiding van een wijziging van een sportactiviteit vragen wij u binnen 14 dagen nadat de (gewijzigde) activiteit heeft plaatsgevonden een verzoek in te dienen via de support op www.sporton.nl. Restitutie naar aanleiding van een annulering door de sportclub vindt automatisch plaats.
8. Alle door een Sportclub gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Een Sportclub aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Sportclub gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van deelnamebewijzen.

III. Deelname
1. Een Sportclub heeft het recht de activiteit naar eigen inzicht in te vullen.
2. Sportclubs kunnen naast deze algemene voorwaarden aanvullende voorwaarden stellen voor deelname aan een sportactiviteit.
3. Aanvullende uitgaven en/of reiskosten die u moet doen of maken in verband met de deelname aan de sportactiviteit, met de acceptatie, het gebruik van de sportactiviteit komen voor uw rekening.
4. U heeft alleen met een online reservering en een bevestigingsmail van deze reservering gegarandeerde toegang tot de sportactiviteit. Deze online reservering en bevestigingsmail dient u op verzoek van de deelnemende Sportclub te laten zien voorafgaand aan deelname.
5. Een Sportclub mag u wegens gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op grond van eerdere negatieve ervaringen) de toegang tot de sportactiviteit en/of de sportlocatie ontzeggen.
6. Indien de Sportclub de aangeboden activiteit na reservering niet kan aanbieden wegens overmacht (waaronder ziekte trainer/begeleider of weersomstandigheden) dan brengt de Sportclub u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte via de door u (bij de online reservering) opgegeven contactgegevens.
7. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van uw gegevens en het afstemmen van een activiteit op uw leeftijd, ervaring en fysieke gesteldheid.
8. Minderjarigen hebben uitsluitend toegang tot een sportactiviteit onder begeleiding van een meerderjarige of bevoegde trainer/coach/begeleider van een deelnemende Sportclub.
9. U dient zich te houden aan eventuele geldende gedrags- en of huisregels van deelnemende Sportclub.

VI. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan een sportactiviteit geschiedt op eigen risico. Sportclubs zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met deelname aan een sportactiviteit, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of deelname aan de sportactiviteit.
2. De Sportclub is slechts aansprakelijk voor door de u geleden zaaks- en/of gevolgschade of de u toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Sportclub en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Sportclub verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag.
3. Sportclubs en de door hun ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor aanmeldingen of reserveringen voor een sportactiviteit beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
4. Op de inhoud, vormgeving en fotografie van de websites www.profiel.sport.nl en www.sporton.nl berusten intellectuele eigendomsrechten. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming elektronisch of anderszins te kopiëren, informatie openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

V. Slotbepalingen
1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van een sportactiviteit, het aanpassen of annuleren van een reservering of het activeren van sportprofiel kunt u terecht op www.sporton.nl 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Sportclubs een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is. 3. Op de overeenkomst tot deelname aan een sportactiviteit is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem. 4. Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op www.sporton.nl worden geplaatst, voorzien van een datum. 5. Voor zover in deze vvoorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
opgelet
Helaas geen trainingen tot nader order
SportOn, powered by NOC*NSF, volgt de richtlijnen van het RIVM. De komende periode wordt duidelijk hoe sporten weer mogelijk gemaakt kan worden en met welke richtlijnen. Zodra er meer duidelijkheid is en wanneer er weer via SportOn, gesport kan worden, zullen we hier bekend maken.
Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Hieronder kun je aangeven welke andere soort cookies je wilt accepteren.